Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

Aristoteles siyaset bilimini tüm bilimler arasında en üst konuma koymuştur çünkü siyaset bilimi insanın en üstün iyiliğine uygun mutlu olacağı yönetim biçimini araştırmaktadır. Uluslararası ilişkiler ise devletlerin, uluslararası hükümetler arası örgütler ile ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası politikanın yeni ve güçlü aktörleri olarak ortaya çıkan çok uluslu ya da uluslararası kurumların ilişkilerini ve etkileşimlerini tarihsel, yapısal ve işlevsel açılardan ele almaktadır. Günümüzde, siyaset biliminin ve uluslararası politikanın birbirinden bağımsız incelenmesi olanaklı olmayacağından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü çok yönlü ve derinlemesine bir program sunmaktadır. 

Bölümün misyonu, öğrencileri analitik ve disiplinler arası kavrama becerisiyle donatarak kamu ve özel sektörün bu yöndeki istihdam gereksinimini karşılamak, aynı zamanda akademik hayata nitelikli bireyler kazandırmaktır.  

Bölümün eğitim vizyonu, öğrencilerine entelektüel derinlik kazandırmanın dışında, soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık ve takım çalışmasına yatkın bireyler olmayı öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak, bölüm disiplinler arası ve derinlemesine bilgi birikimini desteklemektedir. 

Bölümün temel hedefi, dengeli ve çok boyutlu bir eğitim vermektir. Siyaset biliminin yanı sıra, öğrencilerin Avrupa Birliği, uluslararası ilişkiler kuramları, göç ve vatandaşlık, dış politika, politik ekonomi, demokratikleşme, insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları gibi konularda da kapsamlı araştırma yapabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Niçin İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler? 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü disiplinler arası ve derinlemesine bir eğitim programı içermektedir. Disiplinler arası yaklaşım öğrencilere mükemmellik ve yeterliğin yanı sıra oturmuş bir kültürel altyapı kazandırmaktadır.  

Siyaset ve uluslararası ilişkileri sosyoloji, hukuk, ekonomi, istatistik, psikoloji, tarih, felsefe, dilbilimi, antropoloji gibi bilim dallarıyla ilişkisi içerisinde ele alan zengin ders programı sayesinde öğrencilere yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde analiz yeteneği kazandırılmaktadır.  Derinlemesine eğitim programı ise öğrencilerin uzmanlaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler eğitimleri sırasında ilgilendikleri alanlarda bilimsel okuma ve akademik çalışmalar yapma imkânı bularak, seçtikleri konuda projelerini yürütmektedirler. Bölümün akademik kadrosu, öğretimdeki etkinliği arttırmak amacıyla yeni disiplinler arası yöntemler geliştirme yeteneğine sahip yetkin ve yenilikçi bilim insanlarından oluşmaktadır.  

Bölümün Amacı: 
İç politika, dış politika, siyaset bilimi, yerel yönetimler, özel ve devlet kurum ve kuruluşlarında kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen kişileri bu alana ilişkin profesyonel ve akademik bilgiler ile donatarak, 

  • Yurtiçi ve yurtdışına yönelik olarak öğretim elemanı yetiştirmek, 
  • Düşünce kuruluşlarına iç ve dış politika alanında yetişmiş eleman sağlamak, 
  • Yurtiçi ve yurtdışı siyasal ve kamusal örgüt ve kurumlara uzman yetiştirmek, 
  • Öncelikle İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere diğer devlet kurum ve kuruluşları için uzman ve yönetici yetiştirmek 

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Kamu kurumları, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarında akademisyenlik, yöneticilik ve danışmanlık: İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Diğer Bakanlıklar ve kamu kurumları, İdari Yargıçlık, Özel sektörde yöneticilik, Uluslararası Örgütler, Yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri, Kitle İletişim Kurumları, Çok uluslu/Uluslararası Şirketler, Uluslararası Bankalar, Akademisyenlik. 

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.