Engelli Öğrenci Birimi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yönetimi İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü tarafından, bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere engelli öğrenciler birimi oluşturulur. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi yürüteceği tüm çalışmalarını, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordine bir şekilde yürütür.
Birimin Görevleri
a) İstanbul Esenyurt Üniversitesi programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenim süresince; eğitim, öğretim, idari, beslenme, barınma, burs, sosyal ve sportif faaliyetler, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak, çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri diğer birimlerle eşgüdümlü olarak çalışarak sağlamaktır. 
b) Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitimin ortamını düzenlemesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında karar almak. 
c) Yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici doküman hazırlamak, bilinç düzeyini artırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. 
d) Bu konularda bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırmak için program ve projeler geliştirmek; konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek. 
e) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak. 
f) Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenci Birimi’nin görev ve faaliyet alanına giren konularda, konunun tarafına yönelik yayın, doküman, afiş ve bilgilerin yer aldığı benzeri uygulamalar ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde okuyan “Engelli Öğrenciler”in sorunlarını ve taleplerini dile getirmelerine imkân sağlayan uygulamalarda bulunmak ve bir web sitesi oluşturmak.
g) Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
h) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin, yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
ı) Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
i) Yükseköğretim Kurumları Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek üzere, engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.
j) İstanbul Esenyurt Üniversitesi engelli öğrencileri için hazırlanan yıllık plan ve geçmiş dönemin sonuçlarının rapor halinde her dönemin başında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü’ne sunmak.
k) İstihdam imkânlarına ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirleri almak. 
l)  Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıtlar esnasında tespit etmek.
m) Üniversite yerleşkesi içerisinde ve dışarısında bulunan yapıların ve açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak. 
n) Engelli Öğrenciler, engel durumlarına göre ayrı sınav isteme ve sınavlarda yardım isteme hakkına sahiptir. Birim, bu hakkın kullanımı için; fakülte/ enstitü/yüksekokul/MYO sorumlularıyla gerekli işbirliğini yapar ve takip eder.