Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Esenyurt Üniversitesi;  Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 18.06.2013 tarihinde, 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6492 sayılı kanun ile kurulan; Anayasamızın temel ilke ve değerlerine bağlı, katılımcı, yaratıcı, girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur.

Üniversitemiz, 2013 – 2014 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde 6 bölüm ve 8 programla ek yerleştirme sistemi ile 296 öğrenci alarak eğitime hayatına başlamıştır.

Türkiye’de özel statülü üniversite bulunmamaktadır. Üniversitemiz vakıf üniversitesidir.

Vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri arasında YÖK denkliği ve eğitim konusunda hiçbir fark yoktur. Ancak vakıf üniversitelerinde eğitim ücretli olarak yapılır.

Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri, yerleri ve kayıt belgeleri ÖSYM Kılavuzu ve web sayfamızda yer almaktadır.

Bir dersten FF, FD, NA, I, E, W notları alan öğrenciler ile GNO’su lisans programları için üç ve dördüncü yarıyıl başlarında en az 1.80, beş ve altıncı yarıyıl başlarında en az 1.85, yedinci ve sekizinci yarıyıl başlarında en az 1.90, önlisans programları için üçüncü yarıyıl başında en az 1.80, dördüncü yarıyıl başında en az 1.90 olması gerekir. 

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, ilgili fakülteye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte, en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilir.  

Üniversitemizde öğrencilerin, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu ÖBS’den izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30'a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu final sınavlarına giremez.  

Genel not ortalamaları; 2,50 veya daha yukarıda olan öğrenciler, tüm dersleri almış ve başarmış olmaları ve azami öğrenci iş yükünü geçmemeleri koşulu ile bulundukları yılın bir üst yarıyılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.  

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.  

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.  

Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.  

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.  

(3) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(4) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.  

ÖSYM tarafından tam burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yıl sonunda, disiplin cezası almamış olmak şartıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki öğrenciler arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılır.

Başarı Kriteri ve İndirim Oranı

  • 3.95 ≤ AGNO ≤ 4.00 ise % 100
  • 3.75 ≤ AGNO < 3.95 ise % 50
  • 3.60 ≤ AGNO < 3.75 ise % 25
  • 3.50 ≤ AGNO < 3.60 ise % 10

En az normal ders yükü almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm/program birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.  

GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az %60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, müracaat etmek şartıyla yüksekokulların benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.  

Öğrencinin izlemekte olduğu Lisans ve önlisans diploma programından mezun olabilmesi için lisans programlarında sekiz, önlisans programlarında dört yarıyıllık ders planındaki tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluyla mezuniyet şartını yerine getirmiş olanlar diploma almaya hak kazanırlar.  

Evet, Erasmus Değişim Programı kapsamında her yıl birçok Avrupa ülkesinden İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne öğrenciler gelmekte ve üniversite olarak anlaşmalı olduğumuz kurumlara öğrenci gönderilmektedir.  

Akademik kadromuz alanlarında öne çıkmış, saygın araştırmacı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Gerekli bilgileri ilgili bölüm sayfalarından bulabilirsiniz.  

Üniversitemizde İngilizce ve Türkçe eğitim programları bulunmaktır.  

Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadırlar.  

Burslar birleştirilemez. En yüksek olanı ve bir  burs oranı geçerli olur.  

Öğrencilere sağlanan burslar; lisans programlarında 4+3 yıl ve önlisans programlarında 2+2 yıl süre ile geçerli olup bu süre içerisinde disiplin cezası dışında hiçbir şekilde burslar kesilmemektedir.  

Üniversitemiz başarılı projeleri ve yaratıcı fikirleri her zaman desteklemektedir.  

Avcılar metrobüs durağından yerleşkemize ücretsiz ring servislerimiz bulunmaktadır. Detaylı bilgi için www.esenyurt.edu.tr  

Üniversitemiz şehrin merkezinde bulunduğundan kendi yurdu bulunmamaktadır; fakat yürüme mesafesinde anlaşmalı olduğumuz birçok yurt bulunmaktadır.  

Öğrencilerimizin mezun olacakları alanlar dışında, farklı alanlarda da donanımlı hale gelmelerini önemsiyoruz. Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek güncel sertifika programlarımız planlanmaktadır. 

Öğrencilerimiz herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında yerleşkeler içinde doktor ve hemşiresi bulunan revirlerimize başvurabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bir sınavdır. Bu sınavla meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerine geçmelerine olanak tanınır. Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre üniversitemizi kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtları 3. sınıfa yapılır. (Hazırlık hariç). Ancak eğitim süresi, ilgili bölüm tarafından yapılacak ders muafiyeti sonucuna göre değişebileceğinden mezun olma süreci bölümler arasında farklılık gösterebilir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri hobileri ve ilgi alanlarına göre yeni kulüpler kurabilir ya da var olan kulüplere üye olabilirler. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde 42 adet aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıflarımız üniversitenin bütün bölümleri için geçerlidir. Kur başarı notu hesaplaması şu şekilde olur: vizenin %30'u, quizlerin (küçük sınav) %20'si, sınıf içi kanaat notunun %10’u ve final notunun %40'ı hesaplanarak öğrenci başarı notu 100 üzerinden en az 70 olmak koşuluyla öğrenci başarılı sayılır; fakat öğrenci geçemese de kendi bölümüne devam edebilir. 

Öğrencilerimizi, kendilerini keşfetmeleri, bireysel farkındalıklarının artması, sektörleri ve sektörlerde bulunan güncel arayışları tanımaları, kendini geliştirme sistematiği kazanmaları, istihdam edilebilir ve rekabetçi birer mezun olmaları için, seminerler, sektör buluşmaları, liderlik ve girişimcilik eğitimleri, sertifika programları ve kariyer koçluğu desteği ile Kariyer Geliştirme Ofisimiz, öğrencilerimiz ile el ele yürümektedir.

Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

Öğrenciler öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;

Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.