Yatay Geçiş

2020-2021 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BİLGİLERİ

 A) KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk ve son sınıflarına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programına yapılabilir.
 • Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olmalıdır.
 • Üniversitenin bir programında tam veya kısmi burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yatay geçiş yaptıklarında bursları kesilir.
 • Birden fazla tercih yapan adayların değerlendirilmesinde tercih sıralamaları dikkate alınacaktır.
 • Yatay geçiş yapan öğrenci, geçiş yaptığı ilgili programın ücretini ödeyecektir.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BELGELERİ

1) Ösys sonuç belgesi

 B) KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrencinin, okumuş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.
 • Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
 • İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası aranır.

 KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BELGELERİ

1) Transkript belgesi (daha önce okunmuş tüm dersleri ve alınan notları gösteren belgenin onaylı aslı)

2) Öğrencilerin transkriptlerinde yer alan derslerin ders içeriklerine ilişkin belge (onaylı)

3) Öğrenci Belgesi

4) Yatay geçiş yapmasına engel teşkil eden durum olmadığına dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden alacaktır. Kayıt esnasında da getirilebilir)

5) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Öğrenci belgesi veya transkript belgesinde bilgi var ise alınmasına gerek yoktur.)

6) Nüfus cüzdanı fotokopisi

7) 1 adet vesikalık fotoğraf

8) ÖSYS sonuç belgesi ve yerleştirme puanları dâhil ÖSYM çıktısı

9) Adli sicil kaydı ve askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge veya beyan.

10) İkinci öğretimden örgün öğretime geçmek isteyenlerden %10’ luk dilime girdiğini gösteren yazı

C) EK MADDE-1 (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI)  İLE YATAY GEÇİŞLER

 • Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),
 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
 • Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 • İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin başvuru yapamamasına, (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)
 • Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
 • Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
 • Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. ( Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,
 • Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)
 • Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 • Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine, ayrıca şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerine,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına

EK MADDE-1 (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BELGELERİ

1) Transkript belgesi (daha önce okunmuş tüm dersleri ve alınan notları gösteren belgenin onaylı aslı),

2) Öğrencilerin transkriptlerinde yer alan derslerin ders içeriklerine ilişkin belge (onaylı),

3) Yatay geçiş yapmasına engel teşkil eden durum olmadığına dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden alacaktır. Kayıt esnasında da getirilebilir)

4) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Öğrenci belgesi veya transkript belgesinde bilgi var ise alınmasına gerek yoktur.)

5) Nüfus cüzdanı fotokopisi

6) 1 adet vesikalık fotoğraf

7) ÖSYS sonuç belgesi ve yerleştirme puanları dahil ÖSYM çıktısı

8) Adli sicil kaydı ve askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge veya beyan

D) EK MADDE-2 İLE YATAY GEÇİŞLER (SADECE 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR)

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde, dünyada yaşanan COVID-19 salgını dikkate alınarak, sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine uygulanacaktır.

 • Öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKSPuanına veya muadil belgelere sahip olması gerekmektedir.
 • Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerde 1. Maddede yer alan şart aranmamaktadır.
 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına da bu dönemde yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. (Programa kayıt yaptırmadan sadece dil eğitimine devam edenler hariç)
 • Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır." koşulunun hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmayacaktır. Yatay geçiş kabul edilmesi halinde intibak başarılı olduğu dersler üzerinden yapılacaktır.

EK MADDE-2 (YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BELGELERİ

1) SAT/ABİTUR/ÖSYM Belgesi

2) Transkript belgesi (daha önce okunmuş tüm dersleri ve alınan notları gösteren belgenin onaylı aslı),

3) Öğrencilerin transkriptlerinde yer alan derslerin ders içeriklerine ilişkin belge (onaylı),

4) Yatay geçiş yapmasına engel teşkil eden durum olmadığına dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden alacaktır. Kayıt esnasında da getirilebilir)

5) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Öğrenci belgesi veya transkript belgesinde bilgi var ise alınmasına gerek yoktur.)

6) Nüfus cüzdanı fotokopisi

7) 1 adet vesikalık fotoğraf

8) Adli sicil kaydı ve askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge veya beyan.

Not:

1. Maddede belirtilen belgeler yok ise;

Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings Dünya sıralamasında kayıtlı olduğu üniversitenin ilk 1000 üniversite arasında yer aldığına dair yazı

İletişim BilgilerimizZafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1
Esenyurt İstanbul / Türkiye

444 9 123
tanitim@esenyurt.edu.tr

FAX : +(90) 212 699 09 90

Sosyal Medya